Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. Onderstaand is een samenvatting van het reglement weergegeven. Ook de officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

  • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
  • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
  • Als een cliënt bezwaar heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
  • De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn.
  • Als er derden (bijv. een collega)  bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
  • De fysiotherapeut dient zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit die niet gewenst is, achterwege te laten.
  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut e
  • Gesprekken met cliënt zijn vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
  • Indien u van mening bent dat u niet op de juiste manier bejegend wordt, kunt u dit  in eerste instantie bespreken met de behandelend fysiotherapeut.